Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za strane jezike, pedagošku i kineziološku edukaciju

Strani jezici

Izobrazba budućih politologa i novinara uključuje unapređenje ukupne jezične kompetencije na stranom jeziku. Uz razvijanje svih jezičnih vještina prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ), studenti istodobno usvajaju i strani jezik struke, čime im se olakšava akademski i profesionalni život. Preddiplomski studiji politologije i novinarstva predviđaju sljedeće obavezne kolegije za studente: Engleski jezik za politologe, Engleski jezik za novinare, Njemački jezik za politologe i novinare, Francuski jezik za politologe i novinare, te Talijanski jezik za politologe i novinare.

Kolegiji se stranih jezika izvode u prve dvije godine preddiplomskih studija u obliku predavanja i seminara, a od studenata se očekuje redovito polaženje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnim aktivnostima i samostalnim zadacima, te polaganje predviđenih ispita.

Očekivana jezična kompetencija za studente koji odabiru engleski jezik kao strani je B2, za njemački A2, dok francuski i talijanski jezik mogu upisati i početnici, jednako kao i nastavljači.

Za kolegije engleskog jezika su zaduženi dr. sc. Borka Lekaj Lubina, v. pred.; dr. sc. Cody McClain Brown, v. pred.; Gaj Tomaš, pred. i dr. sc. Saša Bjelobaba, v. pred.

Za kolegije njemačkog jezika je odgovoran Gaj Tomaš, pred.,  francuskoga dr. sc. Borka Lekaj Lubina, v. pred., a talijanskoga dr. sc. Saša Bjelobaba, v. pred.

Pedagoška edukacija

Nositelj i izvoditelj izbornih pedagoških kolegija Opće pedagogije, Didaktike i Metodike političkog obrazovanja je dr. sc. Lidija Eret. Ovim predmetima studenti preddiplomskog studija politologije imaju mogućnost steći nastavničku naobrazbu učitelja na primarnim i sekundarnim razinama školovanja za poučavanje građanskog i političkog odgoja i obrazovanja. Nastavnička edukacija studenata uključuje i obvezno pohađanje kolegija Psihologije obrazovanja.

Stručno-pedagoškom praksom u srednjoj školi, koju studenti izvršavaju u okviru obveza kolegija Metodike političkog obrazovanja, prati se nastava predmeta Politike i gospodarstva. Uvidom u organizaciju i izvođenje nastave studente se educira kako usustaviti nastavničke kompetencije.

Nastava seminara pedagoških kolegija koncipirana je s ciljem da studenti osmišljavaju i provode simulacije nastavnih sati te pedagoške radionice. Time se buduće nastavnike nastoji usmjeriti prema suvremenim konstruktivistički orijentiranim odgojnim paradigmama kojima je u fokusu kreativna vršnjačka socijalizacija i komunikacija te ne samo kognitivni, već i afektivni i psihomotorni odgojno-obrazovni ishodi.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura obavezan je na 1. i 2. godini preddiplomskog studija na  FPZG-u. Nositelj predmeta je mr. sc. Gordan Janković, v. pred. Predmet je koncipiran na način da  studenti odabiru jednu od sportskih aktivnosti iz nastavnog plana, te je tijekom semestra pohađaju jednom tjedno, po jedan sat. Redovito pohađanje nastave (ovisi od odabira aktivnosti) je  jedini uvjet za potpis na kraju semestra. Dakle, ne postoji provjera znanja u obliku kolokvija ili ispita. 

Iz ponude  aktivnosti moguće je odabrati sportove s loptom (futsal, rukomet, košarka, bjot), pješačko-planinarske ture, te mix aerobik- pilates i fitness. Osim redovne nastave, studenti koji gaje veće afinitete prema određenim sportovima, mogu se uključiti u fakultetske ekipe koje se natječu na sveučilišnim prvenstvima. Oslobođenje od nastave tjelesne i zdravstvene kulture mogu dobiti isključivo aktivni sportaši  natjecatelji (s pripadajućom dokumentacijom) i studenti s kroničnim zdravstvenim oboljenjima (potrebna je potvrda liječnika).

Primarni cilj nastave tjelesne i zdravstvene kulture je učenje i usvajanje osnovnih  motoričkih znanja i usavršavanje funkcionalnih sposobnosti kroz primjenu sadržaja iz širokog spektra sportsko rekreativnih aktivnosti. Redovito pohađanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture značajno će utjecati  na zdravstveni status studenata općenito, te će im pomoći da ostvaruju još bolje rezultate tijekom studija i maksimalno realiziraju svoj akademski potencijal.


Članovi odsjeka

Predstojnik / voditelj odsjeka:
 
Članovi odsjeka:

 

 

 Dr. sc. Lidija Eret, v. pred.

 Kontakt: 

 

 

 Mr. sc. Gordan Janković, v. pred.

 Kontakt: 

 

 

 

 Dr. sc. Cody McClain Brown, v.   pred.

 Kontakt: 

 

 

 

 Gaj Tomaš, pred.

 Kontakt: