Jezik | Language: HRV ENG
Hrvatski jezik i novinarska stilistika
Šifra: 55445
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivo Žanić
doc. dr. sc. Boris Beck
Izvođači: Boris Beck - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U nastavi se obrađuju funkcionalno, socijalno, individualno i teritorijalno raslojavanje jezika i odrazi tih procesa u jeziku masovnih, ponajprije tiskanih medija, te pojam standardnog jezika i njegove polifunkcionalnosti. Među funkcionalnim stilovima posebna se pažnja posvećuje administrativnom i novinarsko-publicističkom, te raznim oblicima njihova prožimanja i hibridizacije. Na primjerima iz aktualne medijske produkcije analiziraju se prisutnost i funkcija raznih jezičnih varijeteta, kao i različitih strategija jezične stilizacije u medijski posredovanoj poruci. Cilj je da studenti izgrade svijest o tome kako odabir jezičnih varijeteta i jezičnostilskih sredstava prilikom oblikovanja teksta bitno pridonosi opsegu informacije koja se odašilje, te je stavlja u slojevite sociokulturne, političke i vrijednosne okvire.
Literatura:
 1. A. Frančić - L. Hudeček - M. Mihaljević:; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada - Zagreb (2005), str. 7-17, 19-28, 206-216, 230-232, 240-251, 293-301, 311-315
 2. Marko Samardžija (ur) i drugi; Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika; Matica hrvatska - Zagreb (1999), str. 5-8, 203-211
 3. Marina Katnić-Bakaršić; Stilistika; Naučna i univerzitetska knjiga - Sarajevo (2001), str. 30-40, 57-69, 88-106, 160-165, 174-176, 252-268, 230-233
 4. Josip Silić; Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika; Disput - Zagreb (2006), str. 20-28, 35-39, 65-96, 108-118, 121-129
 5. Ivo Pranjković: Temeljna načela jezične pravilnosti; Kolo; Matica hrvatska - Zagreb (1996), str. 4/ 5-12
 6. Ivo Pranjković: Funkcionalni stilovi i sintaksa; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41/ 519-527
 7. Damir Kalogjera: Jezične igre u novinskim naslovima; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova.; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 357-364
 8. Lana Hudeček: Jezične značajke novinskih naslova; J. Granić (ur) Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb - Split (2006), str. 297-303
 9. Ivo Žanić: Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to kriv; Politička misao; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 1/ 74-91
 10. A. Menac - Ž. Fink-Arsovski - R. Venturin; Hrvatski frazeološki rječnik; Naklada Ljevak - Zagreb (2003)
 11. Maja Bošković-Stulli; Usmena književnost nekad i danas; Prosveta/ Biblioteka XXvek - Beograd (1983), str. 250-271
 12. Antica Menac; Hrvatska frazeologija; Knjigra - Zagreb (2007), str. 9-21, 109-122, 203-212
 13. Danica Škara: Uporaba pučke frazeologije u suvremenom jeziku; Govor; Hrvatsko filološko društvo - Zagreb (1994), str. 1/ 41-49
 14. Vladimir Anić; Jezik i sloboda; Matica hrvatska - Zagreb (1998), str. 125-131
 15. Dinka Pasini: Eufemizmi u Anićevu rječniku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2006), str. 2/ 59-66
 16. Branko Kuna: Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskom jeziku; Fluminensia; Filozofski fakultet - Rijeka (2007), str. 1/ 95-113
 17. Anita Skelin Horvat: Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (2004), str. 93-104
 18. Ivo Žanić: Podvučeno žutim. Raspad Jugoslavije i značenjsko-funkcionalne transformacije jedne krilatice 1987-2004.; L. Čale Feldman - I. Prica (ur) Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma; Institut za etnologiju i folkloristiku - Zagreb (2006), str. 121-148
Preporučena literatura:
 1. Krešimir Bagić; Rječnik stilskih figura; Školska knjiga - Zagreb (2012), str. po dogovoru
 2. Vladimir Anić; Naličje kalupa. Sabrani spisi (prir. Ivan Marković); Disput - Zagreb (2009), str. po dogovoru
 3. V. Muhvić-Dimanovski: Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskog u hrvatski; Suvremena lingvistika; Hrvatsko filološko društvo i Zavod za lingvistiku FF - Zagreb (1996), str. 41-42/ 457-464
 4. Lada Badurina i Marina Kovačević; Raslojavanje jezične stvarnosti; Izdavački centar Rijeka - Rijeka (2001), str. po dogovoru
 5. Branka Tafra; Od riječi do rječnika; Školska knjiga - Zagreb (2005), str. po dogovoru
 6. Dubravko Škiljan; Javni jezik; Izdanja Antibarbarus - Zagreb (2000), str. po dogovoru
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 21. 12. 2018. u 12:32
Boris Beck

poštovane kolegice i kolege, nastavak popisa vaših dolazaka

doc. dr. sc. Boris Beck

 

Mario Lacković 7 6

Ivan Patrick Lambert 7 9

Mihaela Lazar 6 6

Lucija Marjanović 9 9

Božo Filip Marković 7 7

Mihaela Mihalec 9 9

Mia Mikulić 6 8

Marija Pajtak 7 7

Lara Paša 9 9

Karla Paušek 9 9

Karlo Pavković 8 8

Andrea Pavlović 9 9

Antonio Penić 7 7

Ante Peričić 9 6

Anton Perović 7 7

Matija Petek 7 7

Mislav Pislak 5 7

Karlo Plazina 7 7

Ana Pleše  8 8

Karlo Pokas 8 7

Patricia Polzer 9 9

Eugenija Prša 9 9

Lucija Ptičar 9 9

Veronika Raguž 8 8

Tea Rak 9 9

Dorotea Rnjak 8 8

Tomislav Skalak 9 8

Nina Skočak 8 8

Ana Smetiško 8 8

Luciana Stilinović 6 7

Nika Sukser 8 7

Leon Svetić 7 8

Gabrijela Šalić 7 8

Nikolina Šekuljica 8 10

Anja Štrbac 6 9

Dora Taslak  5 7

Laura Tešić 7 8

Sara Tomašković 6 8

Nera Tomljenović 6 8

Elena Topolovčan 7 10

Darinka Trgo 7 6

Dora Trogrlić 5 6

Ivana Turkalj 7 9

Valentina Tušek 8 10

Kristina Uremović 8 10

Laura Hana Uremović 6 7

Lorena Valentić 6 9

Sara Vrban 7 9

Helena Vugrinec 6 8

Petra Vuka 8 10

Marija Vuković 6 9

Marija Vuković 8 10

Filip Zefkić 6 8

Nikola Noah Zorica 4 2

Sara Zrinušić 4 4

Objavljeno: 21. 12. 2018. u 12:31
Boris Beck

poštovane kolegice i kolege,

u prilogu je popis s brojem vaših dolazaka na predavanja i seminare do kraja 2018.

doc. dr. sc. Boris Beck

 

Ime Prezime Pred. Sem.

Ivana Abramović 7 7 

Marko Andrijić 9 8 

Vid Artuković 8 7

Ana Bačić 8 8

Petar Bezinović 8 7

Josipa Blačić 8 8

Karla Blažeković 7 6

Veronika Blažić 8 8

Dora Bogović 8 7

Terezija Bošnjaković 6 6

Mia Brdarić 6 7

Ana Brenčić 8 8

Doris Bučela 9 9

Ema Buljanović 9 8

Jelena Ceković 9 8

Paula Čatipović 9 9

Maša Marija Čotić 8 8

Laura Domitrović 7 7

Tea Dujmić 8 8

Nora Fabrio Bene 9 9

Lucijana Franić 9 9

Marin Franušić 6 6

Matej Fuček 9 9

Ivan Grandov 8 8

Antonija Grbavac 9 9

Mirela Hamzić 7 8

Helena Ivanković 8 7

Hana Ivković 6 6

Dominik Janović 7 8

Nika Jelavić 9 8

Anamarija Jelčić 8 8

Ivona Jeličić 8 8

Matea Elena Jelušić 8 7

Dora Jeremić 8 8

Mateja Ježovita 7 7

Petra Kanić 9 9

Tomislav Kanić 5 6

Mia Lucija Katičin 6 6

Sara Kekuš 6 6

Lorena Zvonimira Kolak  6 5

Natalija Kolar 6 7

Antonia Kovačević 7 6

Paula Kristić 8 8

Karla Krišto 6 6

Lana Krnic 9 9

Monika Kuliš 6 4

Sara Kurelović 7 8

 

Objavljeno: 20. 12. 2018. u 13:54
Boris Beck

Poštovane kolegice i kolege,

druga seminarska grupa danas će početi s radom u 18.00

doc. dr. sc. Boris Beck