Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Naziv projekta

Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad (JEDRO)

Vrijednost projekta

3.594.308,89 HRK

Nositelj
 • Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia
Partneri
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)
 • Zeleni Osijek
 • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
 • Zelena energetska zadruga (ZEZ)
 • Brodsko ekološko društvo (BED)
 • Ekološka udruga Krka Knin
 • Pravo na grad (PNG)
 • PAN – Udruga za zaštitu okoliša i prirode
 • ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa
Izvor financiranja

Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Razdoblje provedbe

29/10/2020 - 27/10/2023

Cilj projekta

Prikupljati i analizirati podatke te doprinijeti unapređenju sustava upravljanja na tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj. Projekt teži osnovati tematsku mrežu „Jedro“, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na ovim temama te širiti kapacitete i znanja na druge OCD-e te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim akterima.

Ciljne skupine

Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

Specifični ciljevi i aktivnosti projekta
 1. Izgraditi kapacitete OCD-a i akademske zajednice kroz zajedničku tematsku mrežu za bolju participaciju građana u zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije kroz inovativne modele upravljanja vodama, otpadom i obnovljivim izvorima energije
 2. Kroz visoku participaciju svih dionika izraditi smjernice za razvoj javnih politika vezanih za otpad, vodu i obnovljive izvore energije, utemeljenih na rezultatima provedenih znanstvenih istraživanja i analizama društvenog utjecaja predloženih intervencija

Tri tematska istraživačka područja koja će se istražiti su:

 1. Upravljanje vodama – s naglaskom na razlike u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, koje reforme su potrebne, kojim mehanizmima se upravlja te kako se uključuje građane.
 2. Gospodarenje otpadom – s naglaskom na upravljanje po zero waste principu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promovirajući model koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti.
 3. Obnovljivi izvori energije – s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika. 

Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.

Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanju uslugama.

Cilj EU-a je reciklirati najmanje 55 posto komunalnog otpada do 2025. godine, a u Hrvatskoj se odvojeno prikuplja samo 26% uz trend blagog porasta. Kvalitetnije upravljanje ovim sustavom rezultirat će i znatnijim ubrzanjem ovog trenda.

Klimatski cilj EU je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., u odnosu na 1990. godinu. U Hrvatskoj obnovljivi izvori još nisu dosegli niti 10% udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije. Istraživanje i promoviranje modaliteta koprodukcije i zajedničkog upravljanja u ovom sektoru rezultirat će i povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

EU također teži osiguranju jednakog prava pristupa vodi za sve građane, a kroz projekt ćemo analizirati razlike u kvaliteti vode u RH te izraditi smjernice za reformu sustava.

Uzevši u obzir sve ove faktore projektni partneri su odlučili osnovati tematsku mrežu „Jedro“, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na ovim temama te širiti kapacitete i znanja na druge OCD-e te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim akterima.

Nositelji istraživanja na Fakultetu političkih znanosti
 

Dr. sc. Anka Kekez Koštro

Kontakt: 

 

Dr. sc. Mario Munta

Kontakt: