Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Bilateralna razmjena

Bilateralna razmjena se temelji na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata/ica samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takva vrsta sporazuma u pravilu se sklapa za čitavo Sveučilište. Trajanje razmjene određuje se prema pozivnom pismu prihvatnog sveučilište, a mora trajati između 3 i 12 mjeseci. Studenti/ce za vrijeme trajanja razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti/ce koji/e se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni/e su nastaviti plaćati participaciju. Studenti/ce na razmjeni oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnoj instituciji.

Studenti/ce se za sudjelovanje u bilateralnoj razmjeni prijavljuju putem natječaja koje raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se raspisuju tijekom cijele akademske godine, u pravilu najkasnije jedan semestar prije samog početka razmjene. Prije prijave na natječaj studenti/ce su dužni/e proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno se informirati na kojem jeziku se izvodi nastava na prihvatnoj instituciji. Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a osnovni kriteriji za odabir studenata/ica u pravilu su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na prihvatnoj instituciji.

Više informacija o bilateralnoj razmjeni moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Za pretragu svih oblika suradnje i sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta političkih znanosti možete koristiti sveučilišnu Bazu suradnje i sporazuma.