Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 22. 3. 2018. u 10:56
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor za izbor nastavnika u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja i na radna mjesta, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom:

  1. jednog redovitog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana komunikologija na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju,
  2. jednog izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje politologija, grana hrvatska politika/politika Europske unije na Odsjeku za hrvatsku politiku,
  3. jednog izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije,
  4. jednog docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju politologija, znanstvenoj grani javne politike/javno upravljanje na Odsjeku za javne politike, menadžment i razvoj,
  5. jednog predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, znanstvenoj grani anglistika i znanstvenoj grani germanistika na Odsjeku za strane jezike, tjelesnu i zdravstvenu kulturu,
  6. jednog predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, znanstvenoj grani anglistika i znanstvenoj grani romanistika na Odsjeku za strane jezike, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

 

Svi pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07- Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - OUSRH i 131/17.).

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i presliku odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (IZJAVA O IZVORNOSTI RADOVA.docx)

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.

 

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.                      

Sveučilište u Zagrebu

 

 

Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti