Jezik | Language: HRV ENG
Znanost o upravljanju
Šifra: 55567
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.
Literatura:
 1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
 2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
 3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
 4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
 5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
 6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
 7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
 8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
 9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436
1. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 22. 2. 2015. u 19:29
Uređeno: 22. 2. 2015. u 19:46
Anamarija Musa

U nastavku se nalaze rezultati kolokvija i ispita od 17. veljače 2015. 

Uspjeh studenata koji su položili objavljen je u word dokumentu u dijelu s nastavnim materijalima. 

Ocjene su unesene u elektronički zapisnik i vidljive putem studomata. 

Upis ocjena kao i upis ects-a za eseje održat će se u ponedjeljak 23. veljače 2015. u 18.15 sati, a uvid u testove u 17.30 sati. 

 

 

Kolokvij 1.     

 1. Jerman Mia 10(1)
 2. Mamić Ivan 6(3)
 3. Milaković Elena 10(1)
 4. Pažin Damjan 11(1)
 5. Rađa Maja 6(3)

 

Nije položio:

 1. Kozina Domagoj 3(5)

 

Kolokvij 2.

 1. Čavlović Velentina 8(2)
 2. Matić Viktor 10

 

 

 

Ispit

Položili:

 1. Barić Ivan 8(4)
 2. Barišić Matea 16(2)
 3. Belošević Monika 13(3)
 4. Brumec Dino 11(3)
 5. Bušić Viktor 12(3)
 6. Fabijančić Ana 16(2)
 7. Frank Maja 14(2)
 8. Fučijaš Kasandra 12(3)
 9. Gudović Tara 15(2)
 10. Ivičević Iris 18(1)
 11. Jerković Ivana 13(3)
 12. Jurak Nikola – 18 (nečitko)  
 13. Nedeljković Maja – 11(3)
 14. Pavletić Veronika 16(1)
 15. Pepić Ivan 9(4)
 16. Roškarić Silvija 9(4)
 17. Roško Maja 10(4)
 18. Stanković Valentina 12(2)
 19. Sutlović Iva 14(3)
 20. Šiljić Dijana 9(4)
 21. Žižić Josipa 16(2)
 22. Župa Jelena 11(4)
 23. Vidović Tea 11(3)

 

 

 

Nisu položili:

 1. Balažević Nevena 2(8)
 2. Barišić Ana 0
 3. Beljo Zvonimir 3(8)
 4. Delavić Bojan 0
 5. Čanić Borna 6(6)
 6. Hemzaček Kristina 1(9)
 7. Ivić Manuela 3(8)
 8. Krmpotić Magdalena 5(7)
 9. Krznar Antonija 0
 10. Lekić Vedran 4(7)
 11. Lojen Sara 5(6)
 12. Luketa Kristina 2(8)
 13. Lovrić Ante 0
 14. Miličević Jelena 2(9)
 15. Musić Aleksandar 0
 16. Rančić Tomislav 0
 17. Turković David 3(8)
 18. Zenko Katarina 1(9)
Popis obavijesti