Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 12. 11. 2020. u 14:15
Toni Kliškić
univie: summer school – European and...

Sveučilište u Beču organzira Ljetnu školu “European and International Studies 2021”, koja će se održati od 17. srpnja do 14. kolovoza 2021. u ljetnom kampusu jezera Wolfgang (Strobl, Salzkammergut). Četverotjedni program nudi tečajeve Europskih studija i Austrijske akademije za arbitražu te tečajeve njemačkog jezika. Tečajevi Europskih studija održavaju se na engleskom jeziku i fokusirani su  na Europu te Europsku Uniju i obuhvaćaju političke, ekonomske, pravne, ali i povijesne te kulturalne aspekte različitih promjena koje se trenutno zbivaju na europskom kontinentu. Tečajevi Austrijske akademije za arbitražu fokusirani su na rješavanje međunarodnih sporova pred arbitražnim tijelima. Rok za prijavu je 30. travnja 2021. 
Detaljne informacije o programu, uvjetima prijave i cijenama tečajeva nalaze se u brošuri i na poveznici. Obrazcu za prijavu možete pristupiti klikom na ovu poveznicu.

Objavljeno: 21. 10. 2021. u 09:49
Toni Kliškić

NN 113/2021 (20.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-12 od 12. X. 2021. (5936)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na radno mjesto:
– stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte/radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij društvenog smjera,
– 3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima u području međunarodne suradnje,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– organizacijska sposobnost i sklonost timskom radu,
– prezentacijske vještine,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– psihofizičke sposobnosti za rad sa strankama.
Dodatni uvjet:
– prethodno iskustvo rada na EU projektima,
– prethodno iskustvo rada na međunarodnim projektima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti,
– prethodno iskustvo rada u financijskom upravljanju međunarodnih projekata,
– prethodno iskustvo rada u pisanju projektnih prijava za bespovratna sredstva.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Uz prijavu za natječaj treba priložiti: životopis, preslik diplome diplomskog sveučilišnog studija, dokaz o poznavanju engleskog jezika, dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a), dokumentaciju i narativni opis kojim se potvrđuje zadovoljavanje dodatnih uvjeta natječaja (ako ih pristupnik ima).
Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta. te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Tajništvu Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo ne odabrati nijednog pristupnika prijavljenog na natječaj. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku.
O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice Fakulteta https://www.fpzg.unizg.hr/ u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti
Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: 8. 12. 2021. u 09:17
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 123/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021 dana 20. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka KLASA: 112-02/21-01/03, URBROJ: 251-73/02-21-17 od 3. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Danijela Stojanović, magistra politologiije izabire se na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte / radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od 6. mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.

Objavljeno: 7. 12. 2021. u 15:59
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/2021 dana 27. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 251-73/02-21-06 od 6. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Tomica Zorko izabire se na radno mjesto Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, s početkom rada 13. prosinca 2021. godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.