Jezik | Language: HRV ENG
NATJEČAJI ZA STUDENTE
Objavljeno: 2. 7. 2021. u 11:58
Toni Kliškić

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za sufinanciranje kraćih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u sastavu izv.prof.dr.sc. Đana Luša, prodekanica za nastavu, doc.dr.sc. Dario Nikić Čakar, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Domagoj Vujeva, prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje donijelo je Odluku o sufinanciranju kraćih studijskih studentskih putovanja studenata Fakulteta političkih znanosti. Odluci možete pristupiti na poveznici.

Objavljeno: 12. 11. 2020. u 14:15
Toni Kliškić
univie: summer school – European and...

Sveučilište u Beču organzira Ljetnu školu “European and International Studies 2021”, koja će se održati od 17. srpnja do 14. kolovoza 2021. u ljetnom kampusu jezera Wolfgang (Strobl, Salzkammergut). Četverotjedni program nudi tečajeve Europskih studija i Austrijske akademije za arbitražu te tečajeve njemačkog jezika. Tečajevi Europskih studija održavaju se na engleskom jeziku i fokusirani su  na Europu te Europsku Uniju i obuhvaćaju političke, ekonomske, pravne, ali i povijesne te kulturalne aspekte različitih promjena koje se trenutno zbivaju na europskom kontinentu. Tečajevi Austrijske akademije za arbitražu fokusirani su na rješavanje međunarodnih sporova pred arbitražnim tijelima. Rok za prijavu je 30. travnja 2021. 
Detaljne informacije o programu, uvjetima prijave i cijenama tečajeva nalaze se u brošuri i na poveznici. Obrazcu za prijavu možete pristupiti klikom na ovu poveznicu.

Objavljeno: 7. 10. 2021. u 10:30
Uređeno: 7. 10. 2021. u 14:17
Toni Kliškić

NN 108/2021 (6.10.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Klasa: 401-03/21-01/03
Urbroj: 251-73/02-21-8 od 28. IX. 2021. (5581)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor

a) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za međunarodne odnose i sigurnosne studije;
b) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
c) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
d) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
e) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za komparativnu politiku;
f) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za medije i komunikacije;
g) jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za strateško komuniciranje;
h) jednog doktoranda (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za rad na istraživačkom projektu »Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape – MEDIADELCOM’ (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020), radno mjesto koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost na temelju natječaja »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« (DOK_2021_02), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Zrinjke Peruško, na Odsjeku za medije i komunikacije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Svi pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 2/07 – Odluka USRH., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka i Rješenje USRH, 60/15. – OUSRH i 131/17. i 96/2018).
Dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom c):
Od pristupnika se očekuje interes te objavljeni znanstveni radovi iz područja komparativne politike i regionalnih studija.
Dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom d):
Od pristupnika se očekuje interes te objavljeni znanstveni radovi iz područja komparativne politike.
Dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom e):
Od pristupnika se očekuje interes te objavljeni znanstveni radovi iz područja komparativne politike.
Obvezni uvjeti za radno mjesto pod točkom h):
– završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje politologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti ili sociologije;
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) i ispunjenje drugih uvjeta nužnih za upis na doktorski studij politologije;
– ostvarena priznanja i/ili nagrade i/ili objavljeni radovi i/ili održana izlaganja na znanstvenim/stručnim konferencijama i sl.;
– prethodno iskustvo rada na istraživačkim projektima i/ili znanstvenoistraživačkim aktivnostima u području političke komunikacije, medija ili medijskih sustava.
Dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom h):
– odlično poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u pismu i govoru;
– poznavanje kvantitativnih i kvalitativnih metoda prikupljanja i analize podataka;
– iskustvo rada u međunarodnom timu;
– odlično poznavanje rada na računalu;
– psihofizičke sposobnosti za rad s ljudima, interes za rad sa studentima i u međunarodnom multikulturalnom istraživačkom timu.
Za radno mjesto pod točkom h), poznavanje drugih slavenskih jezika i ćiriličnog pisma je prednost.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, pristupnici koji su izabrani u znanstveno zvanje prilažu i preslik odluke o izboru u zvanje, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na www.unizg.fpzg.hr uz tekst natječaja).
Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i u elektroničkom obliku.
Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta, te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti kao voditelju zbirke osobnih podataka, za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se s njom postupati u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.
O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice fakulteta www.unizg.fpzg.hr u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Na službenoj internetskoj stranici objavit će se informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu te uz prethodnu suglasnost kandidata, objavit će se profesionalni životopis odnosno relevantni podatci na temelju kojih je kandidat odabran.
Fakultet zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi natječaj u bilo kojem trenutku.

Više informacija o projektu MEDIADELCOM na poveznici.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Popis obavijesti
Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu
Objavljeno: 8. 12. 2021. u 09:17
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 123/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021 dana 20. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka KLASA: 112-02/21-01/03, URBROJ: 251-73/02-21-17 od 3. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Danijela Stojanović, magistra politologiije izabire se na radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte / radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom uz obavezni probni rok u trajanju od 6. mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.

Objavljeno: 7. 12. 2021. u 15:59
Toni Kliškić

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017, 47/2018, 2/2019, 66/2020), nakon provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/2021 dana 27. listopada 2021. te na temelju Izvješća Povjerenstva za izbor Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 251-73/02-21-06 od 6. prosinca 2021. godine, dekan Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Andrija Henjak donosi slijedeću Odluku:

Tomica Zorko izabire se na radno mjesto Voditelja odsjeka službe održavanja / položaj III. vrste - voditelj odsjeka na Fakultetu političkih znanosti Sveučilšta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme, s početkom rada 13. prosinca 2021. godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseci.

Za sve dodatne informacije o izboru moguće je kontaktirati Službu za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima.