Jezik | Language: HRV ENG
Znanstvena i stručna istraživanja i znanstveno - obrazovna suradnja
  • Izrada Analize programa Hrvatske televizije i Hrvatskog radija o zastupljenosti programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i izrada zaključaka. Analiza je izrađena za potrebe Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Ciljevi i aktivnosti pri izradi analize bili su: prikupljanje objava o nacionalnim manjinama u informativnim dnevnicima HRT-a od 2005. do 2008.; prikupljanje i snimanje informativnog programa prvog programa HRT-a u siječnju 2009. godine; izrada matrice za kodiranje sadržaja; pilot projekt i prilagodba istraživačke matrice; kodiranje sadržaja i rad s četiri analitičara; kontrola rada koordinatora istraživanja, izrada izvještaja i interpretacija rezultata i izrada preporuka za Savjet za nacionalne manjine.

 

  • Izrada Analize zastupljenosti lokalnih radijskih i televizijskih programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i izrada zaključaka. Analiza je izrađena za potrebe Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Ciljevi i aktivnosti pri izradi analize bili su: uvid u postojeće programske sheme i kontakti s urednicima emisija; komparativna analiza programa; izrada metodologije; intervjui s urednicima informativnog programa.

 

  • Provedeno istraživanje „Funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“. Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini općina, gradova i županija te ocijeniti njihovu ulogu u ostvarivanju prava nacionalnih manjina zajamčenih zakonima. S obzirom da istraživanje sadrži dva anketna upitnika – od kojih je jedan namijenjen vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, a drugi čelnicima izvršne vlasti u lokalnim i regionalnim samoupravama u kojima djeluju vijeća i predstavnici – ispitivanjem komplementarnih varijabli pokušao se utvrditi stupanj njihove povezanosti, to jest, u kojoj se mjeri percepcija vijeća i predstavnika te čelnika lokalnih i regionalnih samouprava poklapa ili odudara kod različitih aspekata funkcioniranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Rezultati istraživanja objavljeni su u: Međunarodne studije, časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, br. 3-4/2010.

 

  • Centar za međunarodne i sigurnosne studije od svog osnutka do danas ostvario je značajne kontakte i oblike suradnje s fakultetima u regiji i to: Fakultetom za društvene znanosti Sveučilišta  u Ljubljani, Fakultetom političkih nauka Sveučilišta u Beogradu, Fakultetom političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu, Fakultetom političkih nauka Sveučilišta u Podgorici i Univerzitetom Donja Gorica, te Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Nišu i Filozofskim Fakultetom Sveučilišta u Skoplju. U sklopu ove suradnje ostvarena je značajna razmjena profesora i studenata na raznim znanstvenim i stručnim konferencijama i seminarima. 

Obavijesti