Jezik | Language: HRV ENG
Plan i program za akademsku godinu 2014./2015.

Voditelj Studija: prof. dr. sc. Tihomir Cipek
e-mail: tcipek@fpzg.hr
Zamjenik voditelja: doc. dr. sc. Nebojša Blanuša
e-mail: nblanusa@fpzg.hr

 

Studij se sastoji od četiri obvezatna i šest izbornih kolegija. Od šest ponuđenih izbornih kolegija, polaznici obvezatno upisuju četiri kolegija - dva u prvome i dva u drugome semestru. Umjesto jednoga izbornog kolegija što je ponuđen u nastavnom programu i planu Studija, polaznici mogu u svakom semestru odabrati neki kolegij s drugoga sveučilišnog poslijediplomskog studija na Fakultetu političkih znanosti ili na nekome drugome sveučilišnom poslijediplomskom studiju na fakultetima društvenih i humanističkih znanosti u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Obvezatni kolegiji nose šest, a izborni četiri ECTS boda. Svi su kolegiji jednosemestralni i upisuju se u indeks redoslijedom kojim su navedeni u programu i planu Studija. Tijekom Studija svaki polaznik ili polaznica mora izraditi dva seminarska rada - jedan u prvome, drugi u drugome semestru - a svaki pozitivno ocijenjeni seminarski rad nosi četiri ECTS boda.

 

Obvezatni kolegiji

Nositelji

Broj sati

ECTS

Srednja i Jugoistočna Europa: povijest i pojam

Doc. dr. sc. Davor Boban
Prof. dr. sc. Tihomir Cipek

30

6

Politički sustav i politika Srbije i problem Kosova

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

30

6

Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i konsocijacijska demokracija

Prof. dr. sc. Armina Galijaš

30

6

Politički sustavi i politike Češke, Slovačke i Poljske

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek

30

6

Ukupno

 

120

24

 

Izborni kolegiji

Nositelji

Broj sati

ECTS

Europske javne politike i Jugoistočna Europa

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

20

4

Krize u socijalizmu. Srednja i Jugoistočna Europa od 1945. do 1991.

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

20

4

Socijalni kapital i civilno društvo u državama Srednje i Jugoistočne Europe

Doc. dr. sc. Berto Šalaj

20

4

Političke stranke i stranački sustavi u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi

Doc. dr. Goran Čular

20

4

Jezične politike i jezici me đunarodne komunikacije

Prof. dr. sc. Ivo Žanić

20

4

Politika i umjetnost u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek 
Doc. Dr. sc. Nebojša Blanuša

20

4

Izborni kolegij s nekog drugoga poslijediplomskog studija

 

 

4

 

Opis kolegija

Opisi svih obvezatnih i izbornih kolegija koji su navedeni u nastavnom programu i planu dani su u silabusima koji su sastavni dio ovoga dokumenta i koji su mu priloženi.

 

Struktura studija

 

Prvi semestar

Kolegiji

Nositelji

Broj sati

ECTS

Srednja i Jugoistočna Europa: povijest i pojam

Prof. dr. sc. Davor Boban
Prof. dr. sc. Tihomir Cipek

30

6

Politički sustav i politika Srbije i problem Kosova

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

30

6

Krize u socijalizmu. Srednja i Jugoistočna Europa od 1945. do 1991.

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

20

4

Europske javne politike i Jugoistočna Europa

Doc. dr. sc. Zdravko Petak

20

4

Jezične politike i jezici međunarodne komunikacije

Prof. dr. sc. Ivo Žanić

20

4

Izborni kolegij s nekoga drugog poslijediplomskog studija

 

 

4

Seminarski rad iz jednog kolegija

 

 

4

Broj potrebnih ECTS bodova(6+6+4+4+4)                                                           24

 

Drugi semestar

Kolegiji

Nositelji

Broj sati

ECTS

Bosna i Hercegovina:podijeljeno društvo i konsonancijska demokracija

Prof. dr. sc. Armina Galijaš

30

6

Politički sustavi i politike Češke, Slovačke i Poljske

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek

30

6

Političke stranke i politički sustavi u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi

Prof. dr. sc. Goran Čular

20

4

Socijalni kapital i civilno društvo u državama Srednje i Jugoistočne Europe

Doc. dr. sc. Berto Šalaj

20

4

Politika i umjetnost u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi

Prof. dr. sc. Tihomir Cipek
Doc. dr. sc. Nebojša Blanuša

20

4

Izborni kolegij s nekoga drugog poslijediplomskog studija

 

 

4

Seminarski rad iz jednog kolegija

 

 

4

Broj potrebnih ECTS bodova(6+6+4+4+4)                                                          24

 

Da bi polaznik ili polaznica stekli uvjete za upis u drugi semestar Studija moraju prikupiti najmanje četrnaest (14) ECTS bodova. To znači da moraju položiti ispite iz najmanje jednoga obvezatnog kolegija (6 ECTS bodova) i iz dva izborna kolegija (8 ECTS bodova) ili, alternativno polaganju ispita iz dva izborna kolegija, položiti ispit iz jednoga izbornog kolegija (4 ECTS boda) i napisati seminarski rad (4 ECTS boda).Ispit se polaže kod nositelja kolegija. Ako kolegij ima više nositelja, polaznik ili polaznica slobodno biraju kod kojeg će nositelja polagati ispit.

Tijekom prvoga i drugog semestra polaznici moraju izraditi po jedan seminarski rad. Kolegij, područje i temu seminarskog rada polaznici biraju slobodno, u skladu sa svojim interesima i vodeći računa o temi svojega završnog rada.

Nakon što polože ispite iz svih upisanih kolegija i izrade dva seminarska rada, te tako prikupe 48 ECTS bodova, polaznici mogu pristupiti izradi završnog rada, odnosno pokrenuti postupak stjecanja akademskog naziva sveučilišnog specijalista / sveučilišne specijalistice komparativne politike.

Temu završnog rada polaznici biraju sami, a o pristupu njezinoj izradi, strukturi rada, načinu prikupljanja podataka, dokumenata i literature koji su potrebni za njezinu izradu dogovaraju se s mentorom ili mentoricom. Završni rad brani se javno, pred tročlanim povjerenstvom što ga čine mentor ili mentorica te još dva nastavnika sa Studija. Postupak stjecanja akademskog zvanja podrobnije je uređen respektivnim zakonskim aktima, te aktima Fakulteta političkih znanosti i Sveučilišta u Zagrebu. Sukladno preporukama Rektorskog zbora od 8. veljače 2007, od početka do završetka studiranja maksimalno treba proći godina i pol dana. Uspješno napisan i obranjen završni rad nosi 12 ECTS bodova.

Da bi stekli akademski naziv sveučilišnog specijalista/ sveučilišne specijalistice komparativne politike polaznici moraju prikupiti ukupno 60 ECTS bodova: četiri obvezatna kolegija nose 24 ECTS boda, četiri izborna kolegija nose 16 ECTS bodova, dva seminarska rada nose 8 ECTS bodova i završni rad nosi 12 ECTS bodova.

 

Struktura bodova
 

Obvezatni kolegiji (4 x 6) 24 ECTS boda
Izborni kolegiji (4 x 4) 16 ECTS bodova
Seminarski radovi (2 x 4) 8 ECTS bodova
Završni rad 12 ECTS bodova

-------------------------------------------------------
Ukupno 60 ECTS bodova