Jezik | Language: HRV ENG
DOKTORSKI STUDIJ KOMPARATIVNA POLITIKA
Komparativna politika

Voditeljica studija: 

prof. dr. sc. Mirjana Kasapović

e-mail: mkasapovic@fpzg.hr

 

Administrativni poslovi:  

Ana Kuharić

e-mail: ana.kuharic@fpzg.hr

 

Poslijediplomski doktorski studij “Komparativna politika” izvodi se na području društvenih znanosti, znanstvenom polju politologija, u grani komparativna politika.

Nositelj studija je Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

POSTUPAK STJECANA DOKTORATA ZNANOSTI

 

PRIJAVA TEME DOKTORSKOGA RADA

Tema se prijavljuje na obrascu DR.SC.-01 preko sustava OBAD na adresi http://doktorski.unizg.hr/obad

OBAD je internetska baza s pomoću koje Sveučilište u Zagrebu vodi evidenciju o upisanim doktorandima i na taj se način prati napredak studenta na doktorskom studiju. Bazi se pristupa elektroničkim identitetom AAI@EduHr. Dodjeljuje ga administrator informacijskog sustava FPZG-a (igor.vuksic@fpzg.hr)

Doktorand prijavljuje temu u skladu s upisanim programom doktorskoga studija.

Obrazac DR.SC.-01 predaje se tajniku studija u dva primjerka s potpisima doktoranda i mentora. Uz obrazac predaje se preslika indeksa.

Primjer obrasca DR.SC.-01

 

OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA I PREDLAGANJE MENTORA

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, imenuje Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada od najmanje tri člana u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz znanstvenog područja teme doktorskog rada. U tročlanom povjerenstvu jedan član mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju i nije zaposlenik Fakulteta (vanjski član).

Povjerenstvo za prihvaćanje teme u roku od tri mjeseca od dana primitka rješenja o imenovanju i prijave dužno je Vijeću doktorskog studija dostaviti Izvješće s prijedlogom za prihvaćanje, odbijanje ili doradu teme doktorskog rada s utvrđenim rokom za obavljanje dorade.

Na temelju podnesenog izvješća Povjerenstva za prihvaćanje teme, odnosno nakon izvršenih dorada teme doktorskog rada, Vijeće doktorskog studija će proslijediti prijedlog Fakultetskom vijeću. Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju teme doktorskog rada donosi Fakultetsko vijeće.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te predlaže mentora nakon provedene obrane teme doktorskog rada na Obrascu DR.SC.-02

Primjer obrasca DR.SC.-02

 

Fakultetsko vijeće prihvaća Ocjenu teme doktorskog rada i imenuje mentora/e, te o svojoj odluci izdaje Odluku – obrazac DR.SC.-03

Primjer obrasca DR.SC.-03

 

Obrasci DR.SC.-01, DR.SC.-02 i DR.SC.-03 šalju se na Sveučilište u Zagrebu.

Konačnu odluku o prihvaćanju teme doktorskog rada donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu. Odluku Senata o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti dostavlja se studentu, mentoru/-ima i voditelju doktorskoga studija.

Nakon odluke o prihvaćanju teme doktorskog rada i mentora, student može pristupiti izradi disertacije.

 

Primjer obrasca DR.SC.-06

 

PREDAJA DOKTORSKOGA RADA

Uvjeti za predaju doktorskoga rada:

 • Izvršene sve obaveze iz upisanog programa doktorskoga studija.
 • Odobrena tema na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorski rad se oblikuje prema uputama propisanim u obrascu DR.SC.-08_formalno oblikovanje rada.

Primjer obrasca DR.SC.-08

 

Doktorand predaje u Urudžbeni ured:

 • Doktorski rad u pisanom obliku u četiri primjerka (spiralno uvezan)
 • pisanu suglasnost mentora koja sadrži mišljenje mentora o provedenom istraživanju i postignutome izvornom znanstvenom doprinosu u četiri primjerka
 • Indeks doktorskoga studija

Prije upućivanja rada u postupak ocjenjivanja, voditelj doktorskoga studija utvrđuje je li doktorand izvršio sve obveze predviđene programom studija.

 

IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA OCJENU DOKTORSKOGA RADA

Vijeće doktorskoga studija predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje članova Povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada:

 • Mentor ne može biti član Povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada.
 • Članovi povjerenstava moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili znanstveno zvanje
 • U tročlanom povjerenstvu jedan član mora biti osoba koja nije nastavnik na studiju i nije zaposlenik Fakulteta (vanjski član)

Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju stručnoga Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, te izdaje Odluku koja se dostavlja članovima povjerenstva, mentoru, doktorandu i voditelju doktorskoga studija. Uz Odluku članovima povjerenstva dostavlja se pisani primjerak rada i mentorovo mišljenje.

 

OCJENA DOKTORSKOGA RADA

Izvještaj o ocjeni doktorskoga rada piše se na obrascu DR.SC.-10_Ocjena disertacije.

primjer obrasca DR.SC.-10

Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Vijeću doktorskog studija dostavlja pisano izvješće u roku dva mjeseca od imenovanja, koje sadrži prikaz sadržaja rada, mišljenje i ocjenu rada s osvrtom na primijenjene metode, znanstveni sadržaj rada te prijedlog da se:

 1. doktorski rad prihvati s eksplicitnom izjavom o postignutom izvornom znanstvenom doprinosu i doktorandu dopusti da pristupi obrani doktorskog rada;
 2. doktorski rad vrati doktorandu na doradu u određenom roku;
 3. doktorski rad odbije.

 

Konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada donosi Fakultetsko vijeće. Nakon prihvaćanja pozitivne ocjene doktorskog rada i odobravanja pristupanju obrani u pravilu na istoj sjednici, Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Vijeća doktorskog studija imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada.

 

OBRANA DOKTORSKOG RADA

Predsjednik povjerenstva nakon primitaka Odluke Fakultetskog vijeća, dogovara termin (datum, vrijeme i mjesto) obrane doktorskog rada sa članovima povjerenstva i doktorandom.

Povjerenstvo za obranu može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu. Obavijest o obrani doktorskog rada dostavlja se članovima povjerenstva za obranu rada, mentoru/-ima, doktorandu i voditelju studija, a oglašava se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim stranicama Fakulteta najmanje osam dana prije obrane doktorskog rada.

Obrana doktorskog rada je javna, a obavlja se pred Povjerenstvom za obranu. Obrana se sastoji od izlaganja kandidata te od odgovora kandidata na postavljena pitanja članova Povjerenstva. Većinom glasova Povjerenstvo za obranu utvrđuje je li student doktorski rad obranio ili nije. Ocjena se donosi većinom glasova članova Povjerenstva.

Zapisnik s doktorskoga rada vodi se na obrascu DR.SC.-11. 

Primjer obrasca DR.SC.-11