Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 23. 1. 2017. u 19:36
Uređeno: 25. 1. 2017. u 07:54
Ana Kuharić
VAŽNO! Prijave diplomskih radova u...

Poštovane studentice, poštovani studenti,

u nastavku pročitajte upute za prijave tema diplomskih radova u akademskoj godini 2016./2017.

POLITOLOGIJA

prema Odluci o rokovima obrana diplomskih radova na studiju politologije u ak. god. 2016./2017. (Odluka je objavljena na Intranetu) – rokovi za prijavu, prihvaćanje i odobravanje diplomskih radova su sljedeći:

Studenti su dužni do 1. travnja 2017. godine dogovoriti temu diplomskog rada s mentorima, popuniti i predati obrasce za prijavu teme diplomskog rada (D1). Studenti predaju tri popunjena primjerka D1 obrazaca kod tajnice dekanata gđe. Vere Santaj.

Sastanak Vijeća diplomskog studija održat će se 13. travnja iza sjednice Fakultetskog vijeća. Na njemu će mentori obrazložiti teme i Vijeće će donijeti odluku o prihvaćenim temama. U slučaju potrebe, dodatna sjednica Vijeća održati će se 11. svibnja iza sjednice Fakultetskog vijeća.

VAŽNO! Svi studenti su dužni prijaviti teme diplomskih radova u godini u kojoj su studij upisali prvi puta, bez obzira planiraju li iste godine i diplomirati. Studenti imaju pravo jednom promijeniti mentora ili temu. U slučaju promjene, uz nove D1 obrasce moraju priložiti i prethodno prijavljen i odobren obrazac.

Doc.dr.sc. Marta Zorko

Voditeljica diplomskog studija politologije

 

NOVINARSTVO

prema Odluci o rokovima obrana diplomskih radova pred povjerenstvom na studiju novinarstva u ak. god. 2016./2017. (Odluka je objavljena na Intranetu) – rokovi za prijavu, prihvaćanje i odobravanje diplomskih radova su sljedeći:

Studenti do 10. veljače 2017. moraju dogovoriti temu diplomskog rada s mentorima, popuniti i predati obrasce za prijavu teme diplomskog rada (D1).

Iznimno, studenti koji žele uzeti temu diplomskog rada iz kolegija koji slušaju u IV. semestru diplomskog studija, temu moraju prijaviti do 31. ožujka 2017. godine.

Sastanak Vijeća diplomskog studija održat će se tijekom veljače, odnosno travnja 2017. godine. Na njemu će mentori obrazložiti prihvaćene teme i Vijeće će donijeti odluku o prihvaćenim temama.

VAŽNO! Ukoliko ne možete nikako stupiti u kontakt s potencijalnom mentoricom/mentorom ili vas je već noliko nastavnica/ika odbilo s obrazloženjem da su popunili svoju kvotu – u tom slučaju trebate se javiti voditeljici diplomskog studija novinarstva, izv. prof. dr. sc. Viktoriji Car te joj e-mailom na adresu viktorija.car@fpzg.hr poslati dokument s prijedlogom naslova rada te nacrtom rada koji uključuje: opis teme diplomskog rada, cilj i zadaće, istraživačka pitanja, metode istraživanja (s opisom uzorka) te početni  popis literature. Rokovi za ovakvu prijavu istovjetni su  gore navedenim rokovima (10. veljače odnosno 31. ožujka 2017. za teme koje se odnose na predmete koji se izvode u IV. semestru diplomskog studija).

izv. prof. dr. sc. Viktorija Car

voditeljica diplomskog studija novinarstva

 

Popis obavijesti